fbpx

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Obowiązuje na czas epidemii COVID-19 do odwołania
 1. Obiekt należący do No Limits sp. z o.o przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z zajęć pozaszkolnych form edukacji artystycznej realizowanych w ramach kursów tańca i edukacji ruchowej. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które są uczestnikami kursów, w tym zajęć i warsztatów. No Limits zastrzega sobie możliwość weryfikacji tego faktu. No Limits ma prawo odmówić obsługi osobom negatywnie zweryfikowanym.
 2. No Limits sp. z o.o. nie prowadzi działalności:
  1. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  2. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness
 3. Każda osoba wchodząca do obiektu No Limits sp. z o.o., oświadcza, że:
  1. jej stan zdrowia nie zagraża innym uczestnikom tj.:
   • nie obserwuje u siebie objawy choroby zakaźnej;
   • nie jest objęta kwarantanną lub izolacją,
   • nie miała w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19;
  2. akceptuje procedury sanitarne obowiązujące na terenie obiektu;
  3. posiada bilet wstępu lub kaucję oraz jest „Uczestnikiem” w rozumieniu “Regulaminu Szkoły Tańca No Limits”.
 4. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi stosujemy następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
  1. No Limits sp. z o.o, dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe procedury bezpieczeństwa znajdują się poniżej w “Polityce Bezpieczeństwa Sanitarnego”.
  2. Uczestnik akceptuje wdrożone procedury wymienione w pkt. 3 poprzez uczestnictwo w zajęciach.
  3. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Obowiązuje na czas epidemii COVID-19 do odwołania
 1. Przebywać w pomieszczeniach No Limits mogą wyłącznie Kursanci oraz (wyłączenie w strefie recepcji) osoby, które zamierzają zapisać się na zajęcia lub wydarzenia NL i podejmują jednoznaczne kroki w tym kierunku.
 2. Każda osoba wchodząc do obiektu oświadcza, że jej stan zdrowia nie zagraża innym uczestnikom tj. nie obserwuje u siebie objawów choroby zakaźnej, nie jest objęta kwarantanną lub izolacją, nie miała w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19; oraz akceptuje regulamin, wraz z Polityką Sanitarną.
 3. Jeśli u kursanta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z zajęć, No Limits poprosi o opuszczenie obiektu oraz jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u klienta, zajęcia zostaną przerwane aby gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony kursant oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 5. Zaleca się, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy kursantami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.
 6. Grupy zajęciowe są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Zastosowane są przesunięte godziny startu oraz przerwy. No Limits minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.
 7. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
 8. Po wejściu do obiektu oraz przed i po zajęciach, każda osoba ma obowiązek dezynfekować ręce.
 9. Zaleca się korzystanie z płatności elektronicznych oraz używanie mobilnych kart sportowych.
 10. No Limits zapewnia płyny dezynfekujące przy wejściu do obiektu, do sal, w szatniach, łazienkach i na recepcji.
 11. Każda osoba przebywająca w częściach wspólnych obiektu, tj. hol, szatnie i toalety, ma obowiązek zakrywania ust i nosa, do momentu wejścia na salę taneczną, oraz po jej opuszczeniu. Zaleca się noszenie maseczki na sali zajęciowej. Maseczki  są dostępne do kupienia na recepcji szkoły.
 12. Zaleca się by osoby przebywające w częściach wspólnych zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m.
 13. Po odbytych zajęciach kursant obowiązkowo dezynfekuje używany sprzęt.
 14. Kursantom zaleca się w miarę możliwości korzystanie z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.
 15. No Limits wdraża procedurę dezynfekcji powierzchni wspólnych tj. blat recepcji, klamki, krany, dozowniki, włączniki.
 16. Wszystkie pomieszczenia obiektu są stale wentylowane powietrzem z zewnątrz.
 17. Pracownicy deklarują, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 18. Obecność pracowników w siedzibie jest ograniczona do niezbędnego minimum.
 19. No Limits zapewnia:
  a) osobom zatrudnionym w administracji studia maseczki lub przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk
  b) możliwość zachowania odległości między pracownikami na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe oraz instruuje o potrzebie zachowania należytych środków ochrony osobistej.
 20. No Limits ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny
 21. No Limits realizuje względem pracowników następujące wytyczne:
  • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
  • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami,
  • zachować bezpieczną odległość od kursantów i współpracowników poza stanowiskiem pracy,
  • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy.
  • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA NO LIMITS

ostatnia aktualizacja z dnia 01.02.2021

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w zajęcia i wydarzeniach organizowanych przez No Limits sp. z o.o. ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000789935, NIP 8971867355 (dalej: „NL”), a także zasady korzystania z pomieszczeń i pozostałej infrastruktury udostępnianych przez NL.
 2. Przez „zajęcia” rozumie się zajęcia szkoleniowe tj. przeznaczone do nauki przez uczestników określonych form ruchowych (np. tańca, pole dance). Zajęcia mogą mieć charakter:
  • „Kursów Regularnych” – tj. zajęć o określonym poziomie zaawansowania, odbywających się cyklicznie w określonych dniach i godzinach przez czas oznaczony lub nieoznaczony, przeznaczonych zasadniczo dla stałych uczestników danego Kursu Regularnego.
  • „Zajęć Open” – tj. zajęć dostępnych dla każdego bez względu na poziom zaawansowania, odbywające się jednorazowo.
  • „Warsztatów Weekendowych” – tj. zajęć o określonym z góry programie i czasie trwania, przeznaczonych dla uczestników spełniających wymagania określone w warunkach organizacji danych Warsztatów Weekendowych.
 3. Przez „wydarzenia” rozumie się wszystkie, inne niż zajęcia, formy aktywności organizowane przez NL, a w szczególności imprezy taneczne.
 4. Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 50 minut. Natomiast czas trwania Warsztatów Weekendowych i wydarzeń jest zgodny ze wskazaniami podanymi przez NL w warunkach organizacji danych Warsztatów Weekendowych lub wydarzenia.
 5. Uczestnikiem” danych zajęć lub wydarzenia jest: osoba zakwalifikowana przez NL do uczestniczenia w zajęciach lub wydarzeniu, która spełniła wszystkie warunki związane z uczestnictwem wskazane w warunkach zapisu, w szczególności dokonała (przed lub po kwalifikacji – zgodnie z zasadami zapisów na dane zajęcia lub wydarzenie) opłaty za uczestnictwo w danych zajęciach lub wydarzeniu, w tym w postaci Kaucji.
 6. Uczestnictwo w Kursach Regularnych może być:
  • Uczestnictwem Stałym” – związanym z gwarancją miejsca dla Uczestnika na danym Kursie Regularnym, połączoną ze zobowiązaniem Uczestnika do uczestniczenia w zajęciach przez czas oznaczony lub nieoznaczony (taki Uczestnik zwany jest dalej „Uczestnikiem Stałym”).
  • Uczestnictwem Dodatkowym” – polegającym na jednorazowym zapisie i kwalifikacji Uczestnika do uczestniczenia w danych zajęciach (taki Uczestnik zwany jest dalej „Uczestnikiem Dodatkowym”). Uczestnik opłacający uczestnictwo w zajęciach za pomocą Wejściówki może być wyłącznie Uczestnikiem Dodatkowym takich zajęć.

 7. Przed postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”) pierwszeństwo mają, zasady określone w formularzach zapisu i warunkach organizacji dotyczących poszczególnych zajęć lub wydarzeń.

  KLIENCI


 8. W zajęciach oraz wydarzeniach NL uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, a także osoby małoletnie powyżej 13 roku życia za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 9. W zajęciach oraz wydarzeniach NL mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia umożliwia podjęcie, bez żadnych przeciwskazań, wszelkich aktywności fizycznych. NL zaleca konsultację z lekarzem i potwierdzenie przez każdego, przed przystąpieniem do danych zajęć lub wydarzeń, czy przeciwskazania na pewno nie występują. Dla uniknięcia wątpliwości NL wskazuje, że osoba prowadząca zajęcia lub wydarzenia NL nie ma kwalifikacji medycznych umożliwiających ocenę stanu zdrowia osób uczestniczących i ich zdolności do uczestniczenia w zajęciach lub wydarzeniu.
 10. NL informuje niniejszym, że wszelkie zajęcia lub wydarzenia sportowe, w tym zajęcia taneczne są obarczone ryzkiem kontuzji (w tym upadków z wysokości) tak w wyniku ruchu własnego, jak i w związku z uczestnictwem w zajęciach grupowych, podczas których działanie poszczególnych uczestników grupy także może powodować kontuzje u innych uczestników. Uczestnictwo w takich zajęciach lub wydarzeniu oznacza zgodę na podjęcie takiego ryzyka. W razie stwierdzenia jakichkolwiek dolegliwości lub ryzyka ich wystąpienia uczestnik zajęć lub wydarzenia powinien natychmiast zaprzestać ruchu (w wypadku aktywności w parze/grupie – także natychmiast zażądać przerwania ruchu przez pozostałe osoby, a osoby te mają obowiązek zastosować się do żądania) i poinformować o tym prowadzącego.
 11. W zajęciach i wydarzeniach NL nie mogą uczestniczyć osoby pozostające pod wpływem środków odurzających. W pomieszczeniach NL obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) i używania środków odurzających.
 12. Spożywanie alkoholu w pomieszczeniach NL może być dozwolone przez NL na niektórych imprezach tanecznych – jest tak tylko wtedy, gdy NL wyraźnie wskaże to w warunkach organizacji danej imprezy. Jeśli na imprezach tanecznych organizowanych przez NL dopuszczalne jest spożywanie alkoholu, uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zachowanie kontroli nad swoim zachowaniem.
 13. NL w każdej chwili może zaprzestać świadczenia usług i zażądać opuszczenia pomieszczeń NL przez osoby niespełniające warunków, o których mowa w pkt. 11-12 powyżej. A także przez każdą osobę, która nie stosuje się do zaleceń prowadzącego dane zajęcia wydarzenie dotyczących sposobu postępowania podczas zajęć lub wydarzenia. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny za usługę w zakresie, w jakim z niej nie skorzystał.
 14. Przebywać w pomieszczeniach NL mogą wyłącznie Uczestnicy oraz (wyłączenie w strefie recepcji) osoby, które zamierzają zapisać się na zajęcia lub wydarzenia NL i podejmują jednoznaczne kroki w tym kierunku. Każdy przedstawiciel NL, w szczególności osoby czynne na recepcji, mogą zażądać opuszczenia pomieszczeń NL przez każdą osobę niebędącą Uczestnikiem. Z tytułu korzystania z pomieszczeń NL przez osoby wezwane do ich opuszczenia, które nie zastosowały się natychmiast do wezwania, NL będzie pobierać opłatę w wysokości 100 (sto) złotych za godzinę.

 

ZAPISY

 1. Zapisy na Kursy Regularne, które mają rozpocząć się w przyszłości oraz na Warsztaty Weekendowe możliwe jest wyłącznie za pomocą formularzy elektronicznych udostępnianych przez NL na stronie internetowej http://nolimits.art.pl/zapisy/ lub na portalu Facebook (dalej: „Formularz”).
 2. Zapisy na trwające już Kursy Regularne oraz Zajęcia Open możliwe są:
 • osobiście w recepcji NL,
 • za pomocą Formularza,
 • wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@nolimits.art.pl,
 • telefonicznie lub za pomocą SMS na numer telefonu: 786-187-159
 1. Sposób zapisu na dane wydarzenie określają zasady organizacji danego wydarzenia (w tym zapisów na nie), podawane przez NL do wiadomości publicznej.
 2. W celu zapisania się na zajęcia lub wydarzenie, zapisujący podaje NL dane niezbędne do wykonania usługi w postaci: imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail. Niepodanie powyższych danych oznacza brak zapisu.
 3. Jeśli w trakcie trwania Kursu Regularnego lub przed rozpoczęciem Warsztatów Weekendowych, Zajęć Open lub danego wydarzenia, dane, o których mowa w pkt. 18 powyżej, ulegną zmianie, zapisujący się podaje NL aktualne dane – za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: info@nolimits.art.pl lub osobiście w recepcji NL.
 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach i wydarzeniach NL oraz weryfikację spełniania przez uczestników warunków określonych w zasadach zapisu na dane zajęcia lub wydarzenie, osoba składająca zapis („Zapisany”) staje się Uczestnikiem danych zajęć lub wydarzenia dopiero po zakwalifikowaniu przez NL. O zakwalifikowaniu Zapisanego na dane zajęcia lub wydarzenie, NL informuje za pomocą wiadomości e-mail lub SMS lub telefonicznie.
 5. O ile warunki organizacji zajęć lub wydarzenia nie stanowią inaczej, pierwszeństwo przy kwalifikacji mają osoby, które jako pierwsze dokonają zapisu na zajęcia lub wydarzenie zgodnie z powyższymi warunkami.
 6. W razie, gdy Zapisanych na dane zajęcia lub wydarzenie jest więcej niż miejsc, NL tworzy listę rezerwową i informuje Zapisanego niezakwalifikowanego na zajęcia lub wydarzenie o umieszczeniu na takiej liście. W razie zwolnienia miejsca na zajęciach lub wydarzeniu, NL kwalifikuje na nie osobę z listy rezerwowej wedle swojego wyboru (informując ją o tym), wybierając ją w pierwszej kolejności spośród Zapisanych, którzy już w całości opłaciły koszty uczestnictwa w danych zajęciach lub wydarzeniu.

OPŁATY – ZASADY OGÓLNE

 1. Opłata za Kursy Regularne (z wyłączeniem Kursów Premium) oraz Zajęcia Open możliwa jest – według wyboru Zapisanego – poprzez:
  • wykupienie odpowiedniego „Karnetu” tj. jednego z karnetów wskazanych w pkt 31 Regulaminu;
  • użycie „Karty Sportowej”, tj. jednej z kart wskazanych na: http://nolimits.art.pl/index.php/cennik, w sposób zgodny z regulaminem korzystania z danej Karty Sportowej i Regulaminem;
  • zakup jednorazowej wejściówki na zajęcia za zapłatą ceny za uczestnictwo w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej: http://nolimits.art.pl/cennik („Wejściówka”).
 2. Opłata za Kursy Regularne oznaczone przez NL jako Zajęcia Premium może nastąpić wyłącznie poprzez zakup „Karnetu Premium”, który jest rodzajem Karnetu Ilościowego, o którym mowa w pkt. 31.1 Regulaminu.
 3. Opłata za Warsztaty Weekendowe oraz wydarzenia NL następuje poprzez zakup biletu na warunkach określonych w zasadach organizacji danych Warsztatów Weekendowych lub wydarzenia („Bilet”). Bilet jest imienny i nie może być przeniesiony na inną osobę, chyba że powyższe warunki organizacji stanowią inaczej.
 4. Uczestnictwo w konkretnych zajęciach lub wydarzeniu wymaga PRZED rozpoczęciem uczestnictwa zgłoszenia obecności w recepcji NL i:
  • wylegitymowania się odpowiednim Karnetem lub Biletem
  • dokonania opłaty za pomocą Karty Sportowej lub
  • nabycia Wejściówki
 5. Uczestnik spóźniony więcej niż 25 minut nie może uczestniczyć w zajęciach w ramach Kursu Regularnego lub Zajęć Open, na które się spóźnił.
 6. Kto nie wykonał obowiązków określonych w pkt. 26 powyżej nie jest uprawniony do uczestniczenia w zajęciach lub wydarzeniu NL.
 7. Faktyczne uczestniczenie w zajęciach lub wydarzeniu pomimo niewykonania obowiązków określonych w pkt. 26 skutkuje koniecznością zapłaty przez uczestniczącego za Wejściówkę lub Bilet natychmiast po zakończeniu zajęć lub wydarzenia, chyba że uczestniczący jest Uczestnikiem, który ma wpłaconą Kaucję dotyczącą danych zajęć, wówczas niewykonanie powyższych obowiązków jest równoznaczne ze zgłoszoną w Terminie Dopuszczalnym (dla zajęć pole dance i aerial hoop) lub w Terminie Ostatecznym (dla pozostałych zajęć) nieobecnością na zajęciach.

 

OPŁATY ZA POMOCĄ KARNETÓW

 1. Zapisany zakwalifikowany na dane zajęcia, który wybrał, jako sposób ich opłacenia nabycie Karnetu, kupuje Karnet uprawniający do uczestnictwa w tych zajęciach najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem danych zajęć lub w dniu dołączenia do zajęć, chyba, że warunki zapisu na dane zajęcia wskazują inaczej.
 2. NL oferuje możliwość nabycia:
  • „Karnetu Ilościowego” – odnoszącego się do konkretnego Kursu Regularnego lub Zajęć Open, ale uprawniającego posiadacza do uczestnictwa w dowolnym Kursie Regularnym lub Zajęciach Open. Karnet ilościowy opiewający na 4 zajęcia Uczestnik może wykorzystać w terminie 30 dni od dnia pierwszych zajęć, których karnet dotyczy, a które miały miejsce po nabyciu karnetu, a Karnet Ilościowy opiewający na 8 zajęć – w terminie 65 dni od tego dnia.
  • „Karnetu Czasowego” (wyłącznie dla zajęć tanecznych, nie dla zajęć pole dance, aerial hoop i stretchingu) – uprawnia posiadacza do uczestniczenia w dowolnych Kursach Regularnych (z wyłączeniem Zajęć Premium) oraz Zajęciach Open organizowanych przez NL, w okresie 30 dni od dnia aktywacji Karnetu Czasowego wskazanego przez Uczestnika przy nabyciu karnetu

Przy czym NL nie gwarantuje, że w okresie ważności Karnetu Czasowego oferta zajęć organizowanych przez NL pozostanie niezmieniona w stosunku do stanu z dnia nabycia Karnetu Czasowego przez Uczestnika. Ponadto, jeśli uczestnictwo w określonych zajęciach wymaga spełnienia dodatkowych warunków (np. osiągnięcia określonego poziomu zaawansowania w ramach danej techniki tanecznej), posiadacz Karnetu Czasowego może uczestniczyć wyłączenie w takich zajęciach wyłącznie wówczas, gdy spełnia te dodatkowe warunki.

 1. Nabycie Karnetu Ilościowego gwarantuje Uczestnikowi, zakwalifikowanemu na dane zajęcia, miejsce na zajęciach, których karnet dotyczy – tylko przez czas ważności karnetu.
 2. Nabycie Karnetu Czasowego gwarantuje Uczestnikowi, zakwalifikowanemu na dane zajęcia, miejsce na tych zajęciach – tylko przez czas ważności karnetu. Gwarancja ustaje w razie dwukrotnego niezgłoszenia przez Uczestnika nieobecności na danych zajęciach w Terminie Ostatecznym.
 3. NL może weryfikować tożsamość posiadacza Karnetu poprzez żądanie okazania dokumentu wskazanego w pkt. 41 Regulaminu.

OPŁATY ZA POMOCĄ KART SPORTOWYCH

 1. Zapisany, zakwalifikowany na dany Kurs Regularny lub Zajęcia Open, który wybrał, jako sposób dokonania opłaty opłatę Kartą Sportową, może stać się uczestnikiem zajęć, po spełnieniu warunków określonych w zasadach zapisu na dane zajęcia, pod warunkiem wpłaty kaucji, z której NL pobierać będzie opłatę za zajęcia w razie nieobecności Uczestnika na zajęciach, których kaucja dotyczy („Kaucja”) – na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. O ile warunki zapisu na dane zajęcia nie wskazują inaczej, Kaucja wynosi 30 zł dla zajęć tanecznych oraz 60 zł dla zajęć pole dance, aerial hoop, stretchingu. Kaucja uszczuplona przez potrącenie, o którym mowa w pkt. 57 Regulaminu, powinna być uzupełniona przez Uczestnika do pełnej wysokości najpóźniej w dniu uczestnictwa w kolejnych zajęciach, których Kaucja dotyczy.
 3. O ile warunki zapisu na dane zajęcia nie wskazują inaczej, Zapisany, zakwalifikowany na dane zajęcia, wpłaca Kaucję najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem danych zajęć lub w dniu dołączenia do zajęć, których Kaucja dotyczy, chyba, że warunki zapisu na dane zajęcia wskazują inaczej. Kaucję wpłaca się w recepcji szkoły lub na rachunek bankowy NL.
 4. Jeśli Kaucja wpłacana jest na rachunek bankowy NL w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nazwę kursu i jego poziom (np. Bachata P1 ), oraz dzień tygodnia i godzinę odbywania się zajęć (np. Środa 19.15).
 5. Zapłata Kaucji gwarantuje Uczestnikowi, zakwalifikowanemu na dane zajęcia, miejsce na zajęciach, których Kaucja dotyczy – tylko do czasu wyczerpania Kaucji.
 6. Opłacenie zajęć za pomocą Karty Sportowej następuje przed każdymi poszczególnymi zajęciami, których dana osoba jest Uczestnikiem, zawsze w sposób zgodny z regulaminem używania danej Karty Sportowej wydanym przez wystawcę karty.
 7. Opłacenie zajęć za pomocą Karty Sportowej jest możliwe WYŁĄCZNIE po okazaniu jednego z następujących, ważnych, dokumentów ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy potwierdzających tożsamość Uczestnika używającego Karty Sportowej.

MIEJSCE PŁATNOŚCI

 1. Wszelkich opłat na rzecz NL można dokonywać w recepcji NL lub na właściwy rachunek bankowy NL wskazany na stronie internetowej http://nolimits.art.pl/kontakt/ lub poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu do systemu http://kursant.nolimits.net.pl/.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH I ICH PROWADZENIE

 1. Uczestniczyć w zajęciach lub wydarzeniach NL (w tym przebywać na sali zajęć) może wyłączenie Uczestnik. Nie dotyczy to zajęć specjalnych, pokazowych, przeznaczonych dla osób niebędących Uczestnikami, wyraźnie tak oznaczonych przez NL.
 2. NL gwarantuje Uczestnikom przeprowadzenie zajęć o tematyce określonej w warunkach zapisu. Zajęcia mogą być prowadzone przez jednego lub większą liczbę instruktorów – według wyboru NL. NL może delegować do prowadzenia zajęć także innych niż wskazani w warunkach zapisu instruktorów („Instruktorzy Prowadzący”) –spośród kadry wskazanej na stronie internetowej: http://nolimits.art.pl/o-nas/pracownicy/instruktorzy/, a w wyjątkowych wypadkach także instruktorów spoza tej kadry o analogicznych kwalifikacjach.
 3. Podczas zajęć Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia dotyczących sposobu zachowania się na zajęciach, z uwzględnieniem postanowień pkt. 13 Regulaminu.
 4. Podczas zajęć pole dance i aerial hoop wszelkie ćwiczenia mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE z asekuracją instruktora, po wydaniu przez instruktora komendy rozpoczęcia ćwiczenia.
 5. Uczestnik zajęć może wejść na salę, w której prowadzone są zajęcia wyłącznie w obuwiu zmiennym tj. obuwiu z czystą, niebrudzącą podeszwą, bez elementów twardych lub ostrych, które mogłyby spowodować uszkodzenia lub zabrudzenia podłogi sali ćwiczeniowej. Uczestnik zajęć pole dance wchodzi na salę, w której prowadzone są zajęcia boso, a na aerial hoop w skarpetkach.
 6. Uczestnik zajęć pole dance i aerial hoop ma obowiązek zdjąć przed zajęciami wszelką biżuterię, a uczestnik zajęć tanecznych – wszelką biżuterię, która mogłaby wyrządzić szkodę osobie, z którą Uczestnik będzie ćwiczył w parze lub grupie, a także wszelką biżuterię, która mogłaby zostać zahaczona podczas ruchu przez samego Uczestnika lub inne osoby.
 7. Uczestnik zajęć pole dance i aerial hoop ma obowiązek powstrzymać się od użycia środków, których działania zmniejszyłoby w trakcie zajęć naturalną przyczepność (tarcie) jego skóry.
 8. Użycie mat ćwiczeniowych dostarczanych przez NL na zajęcia stretchingu jest możliwe tylko z ręcznikiem – własnym Uczestnika lub wypożyczonym w recepcji NL za opłatą.
 9. Po zakończeniu zajęć Uczestnik zobowiązany jest pozostawić porządek na swoim miejscu ćwiczeń (w tym m.in.: wyrzucić kubeczek po wodzie, wyczyścić rury, wyczyścić i odłożyć matę).

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Choreografie oraz metody nauczania prezentowane podczas zajęć i wydarzeń są objęte prawami autorskimi ich twórców lub innych uprawnionych i podlegają ochronie na gruncie prawa cywilnego oraz karnego.
 2. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku podczas zajęć jest dozwolone tylko za UPRZEDNIĄ zgodą prowadzącego zajęcia i tylko w zakresie wyraźnie przez niego wskazanym. Zarejestrowany obraz lub dźwięk może być wykorzystywany przez uczestnika wyłącznie we własnych celach szkoleniowych oraz w zakresie dozwolonego użytku prywatnego zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

NIEOBECNOŚCI i ODWOŁANIE ZAJĘĆ/WYDARZEŃ

 1. Uczestnik Stały, który nie może uczestniczyć w przyszłych zajęciach, zobowiązany jest zgłosić swoją nieobecność w celu umożliwienia NL reorganizacji zajęć w sposób możliwie najmniej dokuczliwy dla pozostałych Uczestników.
 2. Zgłoszenie nieobecności możliwe jest wyłącznie za pomocą:
  • SMS pod nr. tel. 786 187 159 (w treści należy podać imię, nazwisko, dzień i godzinę kursu, oraz datę nieobecności)
  • formularza internetowego dostępnego pod adresem: http://nolimits.art.pl/zglos-nieobecnosc/
  • oznaczenia nieobecności po zalogowaniu w systemie http://kursant.nolimits.net.pl/.
 3. Nieobecność należy zgłosić do godziny 22:00 w dniu poprzedzającym dzień zajęć, których dotyczy nieobecność („Termin Preferowany”). Zgłoszenie nieobecności na zajęciach pole dance i Aerial Hoop po godzinie 12:00 w dniu zajęć, których dotyczy nieobecność (po „Terminie Dopuszczalnym”) w żadnym wypadku nie będzie uznawane za zgłoszenie nieobecności. Zgłoszenie nieobecności na zajęciach innych niż pole dance i Aerial Hoop po rozpoczęciu danych zajęć („Termin Ostateczny”) nie będzie uznawane za zgłoszenie nieobecności.
 4. Uczestnicy Stali, którzy opłacają zajęcia za pomocą Kart Sportowych i wpłacają w związku z tym Kaucję, opłacają zajęcia, na których byli nieobecni (w związku z czym nie mogli dokonać opłaty za pomocą Karty Sportowej) poprzez potrącenie, którego NL dokonuje z Kaucji w wysokości:
  • 20 (dwadzieścia) złotych za zajęcia pole dance i Aerial Hoop;
  • 15 (piętnaście) złotych za pozostałe zajęcia.
 5. Uczestnik Stały zajęć innych niż pole dance i Aerial Hoop, który zgłosił nieobecność na zajęciach w Terminie Ostatecznym nie opłaca z Kaucji zajęć, pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia nieobecności odrobi te zajęcia poprzez Uczestnictwo Dodatkowe w innych zajęciach, w których nie jest Uczestnikiem Stałym („Odrobienie”).
 6. Uczestnik Stały zajęć pole dance i Aerial Hoop, który zgłosił nieobecność na zajęciach w Terminie Dopuszczalnym nie opłaca z Kaucji zajęć, pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia nieobecności odrobi te zajęcia poprzez Uczestnictwo Dodatkowe w innych zajęciach, w których nie jest Uczestnikiem Stałym („Odrobienie Pole Dance i Aerial Hoop”).
 7. Na życzenie Uczestnika termin do Odrobienia lub Odrobienia Pole Dance i Aerial Hoop może być wydłużony o 7 dni. Życzenie należy zgłosić w recepcji NL.
 8. Uczestnik może także zwrócić się o wydłużenie terminu, o maksymalnie 30 dni, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@nolimits.art.pl, wskazując uzasadnienie swojej prośby. NL udzieli lub odmówi zgody na wydłużenie za pomocą wiadomości e-mail, w terminie 7 dni.
 9. W przypadku niedyspozycji Instruktorów Prowadzących lub w wypadku wystąpienia innych, niezawinionych przez NL, okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć, NL może odwołać zajęcia lub wydarzenia, informując o tym Uczestników.
 10. Opłaty już wniesione przez Uczestników za odwołane zajęcia lub wydarzenie zostaną im zwrócone, a jeśli zajęcia zostały opłacone Karnetem Ilościowym – ważność karnetu zostanie odpowiednio przedłużona (chyba, że Uczestnik zażąda zwrotu części wartości Karnetu Ilościowego bez jego przedłużania wówczas odpowiednia część ceny Karnetu zostanie mu zwrócona).
 11. W przypadku, gdy liczba Uczestników poszczególnych zajęć jest mniejsza niż 11 (dla zajęć pole dance i aerial hoop) lub 18 (dla pozostałych zajęć), NL może odwołać te konkretne zajęcia, informując o tym Uczestników. Postanowienia pkt. 63 powyżej stosuje się odpowiednio.

ODRABIANIE

 1. W celu Odrobienia lub Odrobienia Pole Dance i Aerial Hoop Uczestnik zapisuje się, jako Uczestnik Dodatkowy na dane zajęcia, w których nie jest Uczestnikiem Stałym.
 2. Zapis może zostać dokonany:
 • osobiście w recepcji NL,
 • telefonicznie lub za pomocą SMS na numer telefonu: 786-187-159,
 • za pomocą systemu http://kursant.nolimits.net.pl/
 1. NL zakwalifikuje Zapisanego jako Uczestnika Dodatkowego danych zajęć tylko, jeśli są na nich wolne miejsca i spełnia on warunki uczestnictwa w danym Kursie Regularnym lub Zajęciach Open (w szczególności poziom zaawansowania).
 2. Wskazanie zajęć, które miałyby podlegać odrobieniu nie jest możliwe. Zajęcia są wybierane wg dat, zaczynając od tych, których termin na odrobienie upływa najszybciej.
 3. Przed rozpoczęciem Uczestnictwa Dodatkowego, Uczestnik wykonuje obowiązki, o których mowa w pkt. 26 Regulaminu.
 4. Żadne uczestnictwo w zajęciach nie może być zakwalifikowane wstecznie (tj. po zakończeniu zajęć) jako Odrobienie lub Odrobienie Pole Dance i Aerial Hoop.

ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA i ZAMYKANIE ZAJĘĆ

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 73 poniżej, Uczestnik Stały zawiera z NL umowę o świadczenie usługi szkoleniowej („Umowa”) zawieranej poprzez złożenie przez niego zapisu na określone zajęcia i przez zakwalifikowanie go przez NL na te zajęcia:
  • w wypadku wybrania opłacania zajęć Karnetem Ilościowym lub Czasowym – na czas oznaczony równy czasowi ważności nabytego karnetu;
  • w wypadku wybrania opłacania zajęć Kartą Sportową – na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyczerpania Kaucji, kiedy to Umowa automatycznie wygasa (może być kontynuowana pod warunkiem uzupełnienia Kaucji najpóźniej w dniu kolejnych zajęć, których Umowa dotyczy);
  • w wypadku Warsztatów Weekendowych – na czas oznaczony trwania warsztatów, bez względu na sposób opłaty.
 2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony dotycząca Uczestnictwa Stałego w określonych zajęciach może być przez Uczestnika Stałego wypowiedziana („Rezygnacja z Kursu”), z zachowaniem 2 dniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia nie może skończyć się wcześniej niż po upływie 45 dni od dnia pierwszych zajęć, które miały miejsce po zakwalifikowaniu Uczestnika Stałego na dane zajęcia lub w dniu uczestnictwa przez Uczestnika Stałego w czwartych zajęciach danego Kursu Regularnego – w zależności, co nastąpi wcześniej.
 3. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej w ramach Kursu Regularnego może być także zawierana na czas oznaczony, jeśli warunki zapisu na dane zajęcia wskazują, że będą one prowadzone do określonego terminu („Zajęcia Terminowe”). Wówczas Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za zajęcia w wybrany przez siebie sposób (zob. pkt 23 Regulaminu) za cały okres zajęć – także wtedy, gdy wraz z/przed rozpoczęciem zajęć pobierana jest tylko część całej opłaty za dane zajęcia.

Jednakże, jeśli Zajęcia Terminowe, w którym mają trwać dłużej niż 100 dni, Uczestnik może dokonać wypowiedzenia umowy („Odstąpienie od Zajęć Terminowych”), z zachowaniem 2 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia nie może skończyć się wcześniej  nie wcześniej niż po upływie 100 dni od dnia pierwszych zajęć, które miały miejsce po zakwalifikowaniu Uczestnika Stałego na dane zajęcia.

 1. Wypowiedzenia dokonuje się za pomocą wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: info@nolimits.art.pl
 2. Zasady wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w Warsztatach Weekendowych i wydarzeniach NL określane są każdorazowo w warunkach zapisów na nie. A jeśli nie zostały określone to Uczestnik może zwrócić Bilet na Warsztaty Weekendowe nie później niż w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów („Rezygnacja z Warsztatów”).
 3. Po tym terminie Uczestnik może wyłącznie przenieść Bilet na inną osobę zaakceptowaną przez NL. Bilet zostaje przeniesiony na inną osobę, po tym jak NL zaakceptuję (za pomocą wiadomości elektronicznej) osobę wskazaną przez Uczestnika. NL zaakceptuje każdą osobę wskazaną przez Uczestnika, tej samej płci, co uczestnik oraz spełniającą warunki uczestnictwa w danych Warsztatach Weekendowych i warunki Regulaminu.
 4. Rezygnacja z Warsztatów może nastąpić za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres info@nolimits.art.pl.
 5. W przypadku, gdy liczba Uczestników Stałych określonego Kursu Regularnego jest mniejsza niż 11 dla zajęć pole dance i aerial hoop lub 18 dla pozostałych zajęć, NL może zrezygnować z organizowania zajęć w ramach danego Kursu Regularnego, informując o tym Uczestników Stałych. Postanowienia pkt. 63 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. NL może wypowiedzieć zawartą z Uczestnikiem umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, za pomocą wiadomości elektronicznej. Postanowienia pkt. 71-73 powyżej stosuje się odpowiednio.
 7. NL może także rozwiązać zwartą z Uczestnikiem umowę o świadczenia usługi szkoleniowej w ramach zajęć lub innej usługi objętej wydarzeniem za skutkiem natychmiastowym:
  • w okolicznościach wskazanych w pkt 13 Regulaminu;
  • jeśli Uczestnik zachowuje się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zagraża dobrom osobistym lub mieniu innych osób, w tym NL

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nie upoważnia Uczestnika do zwrotu części zapłaconej ceny za usługę niewykorzystaną oraz nie zwalnia od obowiązku zapłaty część ceny jeszcze niezapłaconej, do której zapłaty Uczestnik zobowiązał się dokonując zapisu.

 1. NL może także rozwiązać zwartą z Uczestnikiem umowę o świadczenia usługi szkoleniowej, jeśli instruktor zweryfikuje poziom zaawansowania Uczestnika w danej technice ruchowej, której dotyczą zajęcia lub wydarzenie, jako nieodpowiedni w relacji do poziomu danych zajęć. Postanowienia pkt. 63 Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio.
 2. Kaucja wpłacona przez Uczestnika, którego uczestnictwa w danych zajęciach ustało, podlega zwrotowi – w kwocie, która pozostała po dokonaniu ewentualnych potrąceń zgodnych z niniejszym Regulaminem. Zwrot następuje w gotówce – w recepcji NL lub na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w wiadomości elektronicznej (wiadomość powinna zawierać wskazanie Kaucja dotycząca, jakich konkretnie zajęć powinna zostać wpłacona na rachunek podawany w wiadomości elektronicznej).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w wydarzeniach sportowych lub rozrywkowych zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta („Ustawa”). W pozostałych wypadkach Uczestnikowi zawierającemu umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt 84 poniżej i odmiennych postanowień ustawy. Odstąpienia od umowy można dokonać wysyłając je drogą elektroniczną na adres info@nolimits.art.pl lub na piśmie w recepcji NL.
 4. NL informuje także, że w wypadku, gdy Umowa dotycząca Kursu Regularnego została zawarta na odległość Uczestnik, tych zajęć przez faktyczne przystąpienie do uczestnictwa zajęć przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 83 powyżej, żąda od NL natychmiastowego wykonania zawartej umowy, w związku z tym traci prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie, w jakim świadczenie NL zostało wobec Uczestnika spełnione (art. 35 oraz art. 38 pkt. 1 Ustawy).

INFRASTRUKTURA NL UDOSTĘPNIANA KLIENTOM

 1. Pomieszczania NL są monitorowane monitoringiem wizyjnym. Zakres i cel przetwarzania danych oraz inne niezbędne informacje dostępne są na plakietce informacyjnej wywieszonej przy wejściu do pomieszczeń NL.
 2. NL udostępnia Uczestnikom miejsce do przechowania odzieży wierzchniej na czas zajęć.
 3. Miejsce do przechowania odzieży wierzchniej nie jest przeznaczone do przechowania jakichkolwiek innych przedmiotów, w tym toreb. Torby i wszelkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach odzieży wierzchniej Uczestnik powinien zabrać ze sobą na salę zajęć i umieścić w przeznaczonym do tego miejscu na Sali, gdzie będą pozostawały pod jego pieczą.
 4. No Limits oferuje też ograniczoną liczbę zamykanych szafek, których Uczestnik może użyć do przechowania rzeczy innych niż odzież – wyłączenie przez czas trwania zajęć, w których uczestniczy. W tym celu na życzenie Uczestnika NL udostępnia Uczestnikowi klucz do szafki, o ile wolna szafka jest dostępna.
 5. Klucz do szafki powinien zostać zwrócony w ciągu 15 minut po zakończeniu zajęć przez Uczestnika. Niezwrócenie kluczyka w tym terminie skutkuje koniecznością zapłaty 20 (dwadzieścia) złotych z tytułu używania szafki.
 6. Każdy Uczestnik oraz inna osoba przebywająca w pomieszczeniach NL obowiązana jest pozostawić wszystkie używane przez siebie elementy infrastruktury udostępnianej przez NL publiczności w stanie niepogorszonym.
 7. Każdy, kto wyrządza jakąkolwiek szkodę w jakimkolwiek elemencie infrastruktury NL (m.in. sanitariaty, meble, lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) poprzez jakiekolwiek zachowanie, w tym sprzeczne z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, ponosi odpowiedzialność za tę szkodę, aż do całkowitego jej naprawienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu następują i są doręczane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Aktualną wersję można znaleźć na stronie internetowej: http://nolimits.art.pl/regulaminnolimits.pdf oraz na recepcji Szkoły.
 1. Każdy Uczestnik oraz osoba przebywająca w pomieszczeniach NL jest zobowiązana do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Przebywanie na terenie NL oraz uczestniczenie w zajęciach lub wydarzeniach oznacza wyrażenie przez przebywającego lub Uczestnika zgody na rejestrowanie przez NL obrazu i dźwięku, które mogą obejmować jego osobę oraz nieodpłatnego wykorzystania zarejestrowanego obrazu lub dźwięku obejmującego wizerunek przebywającego lub Uczestnika poprzez publikacje w formie tradycyjnej lub elektronicznej, w pomieszczeniach NL i poza nimi, w celach informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.
 3. NL przetwarza, jako administrator danych dane osobowe Uczestników, Zapisanych i innych osób, które podały takie dane NL – z informacjami o administratorze, celach, zakresie przetwarzania oraz innych wymaganych prawem okolicznościach można zapoznać się na stronie internetowej: www.nolimits.art.pl/daneosobowe.pdf oraz na recepcji szkoły.

DANE OSOBOWE – RODO

WSTĘP

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Kto jest administratorem?

Administratorem danych osobowych jest
No Limits sp. z o.o. ul. Tęczowa 25, 53-601 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000789935, NIP 8971867355
zwanym dalej Szkoła Tańca No Limits.

Jakie dane mamy?

Dane osobowe (imię, nazwisko, mail i numer telefonu) przetwarzane będą w celu wykonania usług oraz informowania o bieżących aktualnościach.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a więc uczestnictwa w dowolnych zajęciach w Szkole Tańca No Limits . Bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: daneosobowe@nolimits.art.pl

REGULAMIN VOUCHERÓW

Regulamin i warunki promocji Voucherów
1. Z Vouchera „Pole Dance” może skorzystać każda osoba. Obejmuje on wszystkie kursy Pole Dance – można zapisać się na nowy kurs lub dołączyć do już istniejącej grupy (jeśli poziom i stan osób na to pozwala).
2. Z Vouchera „Taniec” może skorzystać każda osoba. Obejmuje on wszystkie kursy tańca – można zapisać się na nowy kurs lub dołączyć do już istniejącej grupy (jeśli poziom i stan osób na to pozwala).
3. Z Vouchera „Warsztaty” może skorzystać każda osoba. Styl taneczny jest określany przy zakupie Vouchera.
4. Vouchery mają numery i datę sprzedaży, od której liczy się 6 miesięcy na rozpoczęcie realizacji (pierwsze zajęcia) lub udział w warsztatach.
5. Okazanie Vouchera jest warunkiem wydania karnetu lub udziału w zajęciach.
6. Szkoła Tańca No Limits nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony Voucher lub Gift Card po wydaniu do nabywcy
7. Voucher Pole Dance wymieniany jest na karnet na ilość wejść w zależności od zakupu vouchera.
8. Voucher Taniec wymieniany jest na karnet na ilość wejść w zależności od zakupu vouchera.
9. Gift Card umożliwia wykorzystanie określonej kwoty na usługi i produkty w No Limits, za wyłączeniem kaucji. Warunkiem wykorzystania jest okazanie Gift Card na recepcji szkoły.
10. Nie przyjmujemy zwrotów Voucherów i Gift Card – nie można go wymienić na gotówkę, ani otrzymać zwrotu wpłaconych pieniędzy.
11. W celu realizacji Vouchera lub Gift Card prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  786 187 159  lub bezpośrednio o zapisanie się na odpowiedni kurs na stronie https://kursant.nolimits.net.pl/.
12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  786 187 159.  

Free WordPress Themes, Free Android Games